logo

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường

Câu hỏi :

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể tự thụ phấn có 100% cây thân cao, trong đó cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 20%. Biết rằng không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen của quần thể. Theo lí thuyết, trong số cây thân cao ở F2 cây thuần chủng chiếm tỉ lệ là

 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, gen nằm trên nhiễm sắc thể thường. Thế hệ xuất phát (P) của một quần thể tự thụ phấn có 100% cây thân cao, trong đó cây thuần chủng chiếm tỉ lệ 20%. Biết rằng không có các yếu tố làm thay đổi tần số alen của quần thể. Theo lí thuyết, trong số cây thân cao ở F2 cây thuần chủng chiếm tỉ lệ là 5/7.

- Tỉ lệ kiểu gen: 0,2 AA : 0,8 Aa.

- Ở F2

+ Tỉ lệ gen Aa = 0,8 × (½)2 = 0,2.

+ Tỉ lệ kiểu gen AA = 0,2 + 0,8 × 1 - (½)2 / 2 = 0,5

=> Tỉ lệ cây thân cao thuần chủng: 0,5 / 0,2 + 0,5 = 5/7

icon-date
Xuất bản : 12/07/2023 - Cập nhật : 13/07/2023