logo

Những loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự các nuclêôtit của cùng một gen có xu hướng càng giống nhau. Đây là bằng chứng?

Câu hỏi :

Những loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự các nuclêôtit của cùng một gen có xu hướng càng giống nhau. Đây là bằng chứng:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:
Những loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự các nuclêôtit của cùng một gen có xu hướng càng giống nhau. Đây là bằng chứng?

Các bằng chứng của sinh học phân tử như sau:

-­ Những loài có quan hệ họ hàng càng gần thì trình tự các nuclêôtit của cùng một gen có xu hướng càng giống nhau.

-­ Những loài có quan hệ họ hàng càng gần thì sự sai khác về trình tự các nuclêôtit xảy ra càng ít.

→ Nguyên nhân của việc này do các loài mới tách ra từ một tổ tiên chung nên chưa thể có đủ thời gian để chọn lọc tự nhiên có thể phân hóa tạo nên sự khác biệt  lớn về cấu trúc phân tử.

icon-date
Xuất bản : 01/07/2023 - Cập nhật : 04/07/2023