logo
ADVERTISEMENT

Những câu nói hay xua tan mệt mỏi trong bạn


Vì sao đọc những trích dẫn lại giúp bạn xua đi mệt nhọc

Đọc những trích dẫn hay và ý nghĩa có thể giúp bạn xua tan mệt mỏi và tăng cường động lực bởi vì chúng có tác dụng khơi gợi tinh thần và kích thích khả năng suy nghĩ tích cực. Những trích dẫn thường chứa những lời khuyên, thông điệp tích cực, hoặc những kinh nghiệm sống quý báu từ những người thành công, những nhà lãnh đạo, hoặc những nhân vật nổi tiếng. Khi đọc những trích dẫn này, bạn có thể nhận thức được giá trị cuộc sống và động lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Ngoài ra, việc đọc những trích dẫn cũng giúp bạn giải tỏa căng thẳng và giảm stress bởi vì chúng tạo ra một không gian tĩnh lặng trong đầu bạn, cho phép bạn tập trung vào những điều tích cực. Việc tập trung vào những điều tích cực giúp bạn giảm bớt những suy nghĩ tiêu cực và tăng cường năng lượng tích cực, giúp bạn vượt qua cảm giác mệt mỏi và mất động lực.


99+ câu nói hay xua tan mệt mỏi trong bạn

1. "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." - Eleanor Roosevelt "Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của giấc mơ của mình." - Eleanor Roosevelt

2. "Every day may not be good, but there's something good in every day." - Alice Morse Earle "Mỗi ngày không phải lúc nào cũng tốt, nhưng luôn có điều tốt đẹp trong mỗi ngày." - Alice Morse Earle

3. "Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle." - Christian D. Larson "Hãy tin vào bản thân và tất cả những gì bạn là. Hãy biết rằng có một thứ gì đó bên trong bạn lớn hơn bất kỳ trở ngại nào." - Christian D. Larson

4. "Sometimes the smallest step in the right direction ends up being the biggest step of your life. Tiptoe if you must, but take the step." - Naeem Callaway "Đôi khi những bước nhỏ nhất hướng đúng hướng lại trở thành những bước quan trọng nhất trong cuộc đời bạn. Hãy bước đi, dù chỉ nhỏ nhặt và chần chừ." - Naeem Callaway

5. "When you feel like quitting, think about why you started." - Unknown "Khi bạn cảm thấy muốn từ bỏ, hãy nghĩ về lý do tại sao bạn bắt đầu."

6. "I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions." - Stephen Covey "Tôi không phải là sản phẩm của hoàn cảnh của mình. Tôi là sản phẩm của những quyết định của mình." - Stephen Covey

7. "Happiness is not something ready made. It comes from your own actions." - Dalai Lama "Hạnh phúc không phải là một thứ đã sẵn sàng. Nó đến từ những hành động của chính bạn." - Dalai Lama

8. "In the middle of every difficulty lies opportunity." - Albert Einstein "Ở giữa mỗi khó khăn luôn chứa đựng cơ hội." - Albert Einstein

9. "The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall." - Nelson Mandela "Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không phải là không bao giờ gục ngã, mà là đứng lên mỗi lần chúng ta ngã." - Nelson Mandela

10. "You are never too old to set another goal or to dream a new dream." - C.S. Lewis. "Bạn không bao giờ quá già để đặt ra mục tiêu mới hoặc mơ ước mới

11. "Chase your dreams, but always know the road that'll lead you home again." - Tim McGraw "Hãy theo đuổi giấc mơ của bạn, nhưng luôn biết đường về nhà." - Tim McGraw

12. "You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you." - Brian Tracy "Bạn đã có trong mình tất cả những gì cần thiết để đối phó với bất cứ thứ gì mà thế giới có thể đưa ra." - Brian Tracy

13. "Be patient with yourself. Self-growth is tender, it's holy ground. There's no greater investment." - Stephen Covey "Hãy kiên nhẫn với chính mình. Tự trưởng thành là một quá trình nhạy cảm, đó là đất thánh. Không có đầu tư nào lớn hơn." - Stephen Covey

14. "The only way to do great work is to love what you do." - Steve Jobs "Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích những gì bạn đang làm." - Steve Jobs

15. "Believe you can and you're halfway there." - Theodore Roosevelt "Hãy tin vào khả năng của mình, bạn đã đi được một nửa đường đến thành công." - Theodore Roosevelt

16. "Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts." - Winston Churchill "Thành công không phải là điểm dừng, thất bại không phải là cái chết: tinh thần kiên trì mới là điều quan trọng." - Winston Churchill

17. "You don't have to be great to start, but you have to start to be great." - Zig Ziglar "Bạn không cần phải xuất sắc để bắt đầu, nhưng bạn phải bắt đầu để trở nên xuất sắc." - Zig Ziglar

18. "It always seems impossible until it's done." - Nelson Mandela "Mọi thứ luôn dường như là không thể cho đến khi chúng được hoàn thành." - Nelson Mandela

19. "Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you thought you couldn't." - Rikki Rogers "Sức mạnh không đến từ những gì bạn có thể làm được. Nó đến từ việc vượt qua những thứ mà bạn nghĩ là không thể." - Rikki Rogers

20. "Life is 10% what happens to us and 90% how we react to it." - Charles R. Swindoll "Cuộc sống chỉ chiếm 10% những gì xảy ra với chúng ta và 90% là cách chúng ta phản ứng với nó." - Charles R. Swindoll.

21. "The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall." - Nelson Mandela "Vinh quang lớn nhất trong cuộc sống không phải là không bao giờ gục ngã, mà là đứng lên mỗi lần chúng ta ngã." - Nelson Mandela

22. "The only way to do great work is to love what you do." - Steve Jobs "Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích những gì bạn đang làm." - Steve Jobs

23. "Believe in yourself, take on your challenges, dig deep within yourself to conquer fears. Never let anyone bring you down. You got this." - Chantal Sutherland "Hãy tin vào bản thân mình, đối mặt với thử thách, đào sâu bên trong để vượt qua nỗi sợ hãi. Đừng bao giờ để bất kỳ ai làm giảm giá trị của bạn. Bạn có thể làm được điều đó." - Chantal Sutherland

24. "You can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending." - C.S. Lewis "Bạn không thể quay trở lại và thay đổi bắt đầu, nhưng bạn có thể bắt đầu từ nơi bạn đang đứng và thay đổi kết thúc." - C.S. Lewis

25. "Believe in yourself, and the rest will fall into place. Have faith in your own abilities, work hard, and there is nothing you cannot accomplish." - Brad Henry "Hãy tin vào bản thân mình, và mọi thứ sẽ đặt vào vị trí của nó. Tin vào khả năng của chính mình, làm việc chăm chỉ, và không có gì là bạn không thể hoàn thành." - Brad Henry

26. "Happiness is not something you postpone for the future; it is something you design for the present." - Jim Rohn "Hạnh phúc không phải là điều bạn trì hoãn cho tương lai; nó là điều bạn thiết kế cho hiện tại." - Jim Rohn

27. "The most important thing is to enjoy your life—to be happy—it's all that matters." - Audrey Hepburn "Điều quan trọng nhất là hãy tận hưởng cuộc sống của bạn - hãy hạnh phúc, điều đó là tất cả những gì có giá trị." - Audrey Hepburn

28. "When you feel like giving up, remember why you held on for so long in the first place." - Unknown "Khi bạn cảm thấy muốn từ bỏ, hãy nhớ lại tại sao bạn đã kiên trì đến giờ phút đó." - Không rõ nguồn gốc
29. "You can't start the next chapter of your life if you keep re-reading the last one." - Unknown 

30. "Life isn't about finding yourself. Life is about creating yourself." - George Bernard Shaw "Cuộc sống không phải về việc tìm kiếm bản thân mình. Cuộc sống là về việc tạo dựng bản thân." - George Bernard Shaw

31. "Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle." - Christian D. Larson "Hãy tin vào bản thân mình và tất cả những gì bạn có. Hãy biết rằng bên trong bạn có một sức mạnh lớn hơn bất kỳ trở ngại nào." - Christian D. Larson

32. "You don't always need a plan. Sometimes you just need to breathe, trust, let go, and see what happens." - Mandy Hale "Bạn không luôn cần một kế hoạch. Đôi khi bạn chỉ cần thở, tin tưởng, buông tay và chờ xem điều gì sẽ xảy ra." - Mandy Hale

33. "The best way to predict the future is to create it." - Abraham Lincoln "Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó." - Abraham Lincoln

34. "Success is not how high you have climbed, but how you make a positive difference to the world." - Roy T. Bennett "Thành công không phải là độ cao mà bạn đã vươn tới, mà là cách bạn tạo ra sự khác biệt tích cực cho thế giới." - Roy T. Bennett

35. "Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving." - Albert Einstein "Cuộc sống giống như một chiếc xe đạp. Để giữ thăng bằng, bạn phải tiếp tục di chuyển." - Albert Einstein

36. "Don't watch the clock; do what it does. Keep going." - Sam Levenson "Đừng nhìn đồng hồ; hãy làm những gì nó làm. Tiếp tục đi." - Sam Levenson

37. "Believe in the power of your dreams and the strength of your soul." - Unknown "Hãy tin vào sức mạnh của giấc mơ của bạn và sức mạnh của tâm hồn của bạn." - Không rõ nguồn gốc

38. "Sometimes the most ordinary things could be made extraordinary, simply by doing them with the right people." - Nicholas Sparks "Đôi khi những điều bình thường nhất có thể trở nên đặc biệt, chỉ bằng cách làm chúng với những người đúng." - Nicholas Sparks

39. "The best way out is always through." - Robert Frost "Cách tốt nhất để thoát ra là luôn đi qua." - Robert Frost

40. "Your only limit is the amount of willingness you have to get things done." - Unknown "Giới hạn duy nhất của bạn là sự sẵn sàng của bạn để hoàn thành những việc cần làm." - Không rõ nguồn gốc

41. "Happiness is not the absence of problems, it's the ability to deal with them." - Steve Maraboli "Hạnh phúc không phải là thiếu vấn đề, mà là khả năng giải quyết chúng." - Steve Maraboli

42. "Sometimes you win, sometimes you learn." - John C. Maxwell "Đôi khi bạn thắng, đôi khi bạn học." - John C. Maxwell

43. "The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams." - Eleanor Roosevelt "Tương lai thuộc về những người tin vào vẻ đẹp của giấc mơ của mình." - Eleanor Roosevelt

44. "If you don't like something, change it. If you can't change it, change your attitude." - Maya Angelou "Nếu bạn không thích điều gì đó, hãy thay đổi nó. Nếu bạn không thể thay đổi nó, hãy thay đổi thái độ của bạn." - Maya Angelou

45. "You can't build a reputation on what you are going to do." - Henry Ford "Bạn không thể xây dựng danh tiếng của mình trên những điều bạn sẽ làm." - Henry Ford

46. "Happiness is not a destination, it's a journey." - Unknown "Hạnh phúc không phải là một điểm đến, mà là một cuộc hành trình." - Không rõ nguồn gốc

47. "If you can dream it, you can achieve it." - Zig Ziglar "Nếu bạn có thể mơ ước, bạn có thể đạt được nó." - Zig Ziglar

48. "The only person you should try to be better than is the person you were yesterday." - Unknown "Người duy nhất mà bạn nên cố gắng trở nên tốt hơn là chính bạn ngày hôm qua." - Không rõ nguồn gốc

49. "You miss 100% of the shots you don't take." - Wayne Gretzky "Bạn sẽ không bao giờ thành công 100% trong những cú sút không thử." - Wayne Gretzky

50. "Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle." - Christian D. Larson "Hãy tin vào bản thân mình và tất cả những gì bạn có. Hãy biết rằng bên trong bạn có một sức mạnh lớn hơn bất kỳ trở ngại nào." - Christian D. Larson

51. "It does not matter how slowly you go as long as you do not stop." - Confucius "Không quan trọng bạn đi chậm đến đâu, miễn là bạn không dừng lại." - Confucius

52. "The only way to do great work is to love what you do." - Steve Jobs "Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích những gì bạn đang làm." - Steve Jobs

53. "Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle." - Christian D. Larson "Hãy tin vào bản thân mình và tất cả những gì bạn là. Hãy biết rằng bên trong bạn có một sức mạnh lớn hơn bất kỳ trở ngại nào." - Christian D. Larson

54. "If you look at what you have in life, you'll always have more. If you look at what you don't have in life, you'll never have enough." - Oprah Winfrey "Nếu bạn nhìn vào những gì bạn có trong cuộc sống, bạn sẽ luôn có nhiều hơn. Nếu bạn nhìn vào những gì bạn không có trong cuộc sống, bạn sẽ không bao giờ đủ." - Oprah Winfrey

55. "It's not about perfect. It's about effort. And when you bring that effort every single day, that's where transformation happens. That's how change occurs." - Jillian Michaels "Đó không phải là hoàn hảo. Đó là nỗ lực. Và khi bạn mang đến nỗ lực đó mỗi ngày, đó là nơi thay đổi xảy ra. Đó là cách thay đổi diễn ra." - Jillian Michaels

56. "You miss 100% of the shots you don't take." - Wayne Gretzky "Bạn sẽ không bao giờ thành công 100% trong những cú sút không thử." - Wayne Gretzky

57. "Challenges are what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful." - Joshua J. Marine "Những thử thách làm cho cuộc sống thú vị và vượt qua chúng làm cho cuộc sống có ý nghĩa." - Joshua J. Marine

58. "Your time is limited, don't waste it living someone else's life." - Steve Jobs "Thời gian của bạn có hạn, đừng lãng phí nó để sống cuộc đời của người khác." - Steve Jobs

59. "The biggest adventure you can ever take is to live the life of your dreams." - Oprah Winfrey "Cuộc phiêu lưu lớn nhất bạn có thể bao giờ là sống cuộc đời của giấc mơ của mình." - Oprah Winfrey

60. "Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you

Loạt bài Giáo viên hay nhất

ADVERTISEMENT