logo
ADVERTISEMENT

Nhận định nào sau đây không đúng về thế mạnh tự nhiên của khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế - xã hội?

Câu hỏi :

Nhận định nào sau đây không đúng về thế mạnh tự nhiên của khu vực đồng bằng đối với phát triển kinh tế - xã hội?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Nhận định không đúng về thế mạnh tự nhiên của khu vực đồng bằng đối với phát triển Kinh tế - xã hội là Nguồn thủy năng dồi dào, khoáng sản phong phú, đa dạng vì đây là thế mạnh tự nhiên của khu vực đồi núi. Thế mạnh tự nhiên của khu vực đồng bằng gồm: Phát triển giao thông vận tải đường bộ, đường sông; cung cấp nhiều nguồn lợi thiên nhiên khác như khoáng sản, thủy sản; có điều kiện để phát triển nền nông nghiệp, đa dạng nông sản.

Tham khảo các bài học khác

ADVERTISEMENT