logo

Nhận định nào sau đây không đúng về các miền địa lí tự nhiên của nước ta?

Câu hỏi :

Nhận định nào sau đây không đúng về các miền địa lí tự nhiên của nước ta?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:

Nhận định không đúng về các miền địa lí tự nhiên của nước ta là Miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ là miền chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió phơn Tây Nam vì Bắc Trung Bộ thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ mới là miền chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió phơn Tây Nam (Atlas Địa lý Việt Nam trang 9)

icon-date
Xuất bản : 17/02/2023 - Cập nhật : 17/02/2023

Tham khảo các bài học khác