logo
ADVERTISEMENT

Nếu muốn truy cập nút chứa dữ liệu X thì phải làm gì? Ước lượng thời gian thực hiện

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 149 (Nếu muốn truy cập nút chứa dữ liệu X thì phải làm gì? Ước lượng thời gian thực hiện) Bài 15: Cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết và ứng dụng SGK Tin 11 Cánh Diều.

Câu hỏi: Nếu muốn truy cập nút chứa dữ liệu X thì phải làm gì? Ước lượng thời gian thực hiện

lập trình danh sách liên kết

Trả lời ngắn gọn: 

Để truy cập nút chứa dữ liệu X, ta cần phải thực hiện duyệt qua từng nút của danh sách liên kết và so sánh dữ liệu trong nút đó với X cho đến khi tìm được nút chứa dữ liệu X hoặc duyệt hết danh sách. Thời gian thực hiện trong trường hợp này là O(n), với n là số lượng nút trong danh sách liên kết.

Trả lời chi tiết:

Để truy cập nút chứa dữ liệu X trong danh sách liên kết, ta phải duyệt toàn bộ các nút của danh sách từ đầu đến cuối, kiểm tra giá trị của mỗi nút để tìm nút chứa dữ liệu X. Khi đã tìm được nút chứa dữ liệu X, ta có thể thực hiện các thao tác khác với nút đó, ví dụ như xoá nút đó khỏi danh sách.

Do phải duyệt toàn bộ danh sách, thời gian thực hiện của việc truy cập nút chứa dữ liệu X là O(n), với n là số lượng nút trong danh sách. Trong trường hợp danh sách là danh sách liên kết kép, thao tác truy cập cũng có thể được thực hiện theo chiều ngược lại với độ phức tạp tương tự.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Cánh diều

ADVERTISEMENT