logo

Một trong những tác động tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại là?

Câu hỏi :

Một trong những tác động tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Một trong những tác động tích cực của cuộc cách mạng công nghiệp thời hiện đại là giúp cho việc giao lưu văn hóa giữa các quốc gia trở nên thuận tiện. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra một cơ sở thuận lợi giúp cho quá trình giao lưu văn hóa diễn ra mạnh mẽ, tuy nhiên điều này cũng làm gia tăng sự xung đột giữa yếu tố giá trị văn hóa truyền thống và hiện đại khi cái cũ chưa bị mất đi và cái mới bao gồm một số yếu tố văn hóa du nhập từ nước ngoài chưa định hình rõ nét và hoàn toàn được xã hội chấp nhận.

icon-date
Xuất bản : 14/02/2023 - Cập nhật : 14/02/2023