logo
ADVERTISEMENT

Một trong những bài học quan trọng rút ra từ các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay là?

Câu hỏi :

Một trong những bài học quan trọng rút ra từ các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay là?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Một trong những bài học quan trọng rút ra từ các cuộc cách mạng công nghiệp thời cận đại đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam hiện nay là coi trọng việc áp dụng khoa học – kĩ thuật. Việc áp dụng khoa học – kĩ thuật trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất đã giúp cho lực lượng sản xuất được thúc đẩy phát triển mạnh mẽ, tạo ra phát triển vượt bậc của nền công nghiệp và nền kinh tế. Còn trong cuộc cách mạng khoa học lần thứ 3 đã làm thay đổi tận gốc các lực lượng sản xuất, tác động tới mọi lĩnh vực đời sống xã hội loài người.

ADVERTISEMENT