logo
ADVERTISEMENT

Lịch sử 11 Kết nối tri thức Bài 1 trang 6,7,...12

1. Lập bảng tóm tắt những nét chính về mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực cách mạng, kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản. 2. Vì sao trong các cuộc cách mạng tư sản, Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVII được coi là “đại cách mạng”?. 

Bài 1: Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản

1. Tiền đề của cách mạng tư sản

a, Kinh tế


Mục lục nội dung

 • Câu hỏi: Khai thác Tư liệu 1 và thông tin trong mục, trình bày tiền đề về kinh tế của các cuộc cách mạng tư sản.
 • Câu hỏi: Khai thác Tư liệu 2 và thông tin trong mục, trình bày tiền đề về chính trị của các cuộc cách mạng tư sản.
 • Câu hỏi: Trình bày tiền đề về xã hội của các cuộc cách mạng tư sản.
 • Câu hỏi 1: Trình bày tiền đề về tư tưởng của các cuộc cách mạng tư sản.
 • Câu hỏi 2: Lựa chọn một cuộc cách mạng tư sản mà em đã học, nêu tiền đề của cuộc cách mạng đó.
 • Câu hỏi: Phân tích mục tiêu và nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản.
 • Câu hỏi: Phân tích giai cấp lãnh đạo động lực của các cuộc cách mạng tư sản.
 • Câu hỏi 1: Trình bày kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản.
 • Câu hỏi 2: Lựa chọn một cuộc cách mạng tư sản mà em đã học, nêu kết quả, ý nghĩa của cuộc cách mạng đó.
 • Câu 1. Lập bảng tóm tắt những nét chính về mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực cách mạng, kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản. 
 • Câu 2. Vì sao trong các cuộc cách mạng tư sản, Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVII được coi là “đại cách mạng”?. 
 • Câu 3. Đóng vai một người nông dân Pháp cuối thế kỉ XVIII, hãy nêu các lí do khiến em tham gia cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản.
 • Câu 4. Sưu tầm tư liệu từ sách, báo, internet về một cuộc cách mạng tư sản mà em ấn tượng nhất và việt một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) giới thiệu về cuộc cách mạng tư sản đó.
 • Câu hỏi: Khai thác Tư liệu 1 và thông tin trong mục, trình bày tiền đề về kinh tế của các cuộc cách mạng tư sản.

  Trả lời: 

  Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển trong một số chế độ xã hội nhất định nhưng cũng đối mặt với những thách thức và rào cản khác nhau. Những rào cản này có thể bao gồm sự can thiệp quá mức của nhà nước trong nền kinh tế, sự giới hạn của chính sách và quy định, hoặc sự kiểm soát và giám sát quá khắc nghiệt của các chế độ cai trị. => Để mở đường cho sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa, cần có những nỗ lực để loại bỏ những rào cản này.

  b, Chính trị


  Câu hỏi: Khai thác Tư liệu 2 và thông tin trong mục, trình bày tiền đề về chính trị của các cuộc cách mạng tư sản.

  Trả lời:

  Chính sách cai trị của các nhà nước phong kiến và thực dân đã gây ra sự bất mãn ngày càng tăng đối với các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là giai cấp tư sản.

  - Ở Anh, quyền lực tập trung vào nhà vua, cai trị độc đoán và áp đặt thuế một cách tùy ý mà không cần hỏi ý kiến của Quốc hội. 

  - Tại 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ, chính sách cai trị của thực dân Anh đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến các tầng lớp trong xã hội, với những đạo luật khắt khe do Chính phủ Anh đặt ra.

  - Ở Pháp, vương quyền là đỉnh cao của lâu đài phong kiến và chuyên chế. Nhà vua luôn có quyền hành chuyên chế và vô hạn, quyết định mọi công việc đối nội và đối ngoại của quốc gia.

  Trong bối cảnh này, các tầng lớp trong xã hội đã phải đấu tranh để xóa bỏ ách áp bức và bóc lột, và đòi hỏi sự công bằng và tự do.

  c, Xã hội


  Câu hỏi: Trình bày tiền đề về xã hội của các cuộc cách mạng tư sản.

  Trả lời:

  Sự chuyển đổi kinh tế đang gây ra mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc. Tuy nhiên, các tầng lớp tư sản và đồng minh giàu có không được trang bị quyền lực chính trị đúng mức => Điều này thúc đẩy họ tập hợp các tầng lớp nhân dân để thực hiện cách mạng.

  d, Tư tưởng


  Câu hỏi 1: Trình bày tiền đề về tư tưởng của các cuộc cách mạng tư sản.

  Trả lời:

  Để đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tầng lớp tư sản cần phải có một hệ tư tưởng chống lại tư tưởng phong kiến bảo thủ.

  Trong những cuộc cách mạng xảy ra sớm như ở Nê-đéc-lan, Anh, tầng lớp tư sản và quý tộc mới đã sử dụng tôn giáo cải cách như một biện pháp để đoàn kết quần chúng.

  Ở Pháp, triết học Ánh sáng đã trở thành nền tảng của hệ tư tưởng dân chủ tư sản với các tác giả tiêu biểu như S. Mông-te-xki-ơ, Ph. Vôn-te, G. G. Rút-xô.


  Câu hỏi 2: Lựa chọn một cuộc cách mạng tư sản mà em đã học, nêu tiền đề của cuộc cách mạng đó.

  Trả lời:

  Một cuộc cách mạng tư sản quan trọng trong lịch sử là cuộc cách mạng công nghiệp tại Anh vào thế kỷ 18. Tiền đề của cuộc cách mạng này là sự phát triển của ngành công nghiệp dệt may và sản xuất than đá. Với sự tiến bộ của máy móc, năng suất sản xuất tăng lên và giá thành giảm xuống, từ đó tạo ra nhiều lợi ích cho các nhà tư sản và giúp Anh trở thành một nước công nghiệp hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghiệp cũng tạo ra nhiều tác động xã hội, như sự gia tăng của đô thị hóa và việc làm tại các nhà máy, gây ra các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội và cải tổ những cấu trúc xã hội truyền thống. Cuộc cách mạng công nghiệp tại Anh đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử loài người, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới và đặc biệt là nền kinh tế hiện đại.

  2. Mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực tư sản cách mạng

  a, Mục tiêu và nhiệm vụ


  Câu hỏi: Phân tích mục tiêu và nhiệm vụ của các cuộc cách mạng tư sản.

  Trả lời:

  Mục tiêu của các cuộc cách mạng tư sản là loại bỏ những rào cản cản trở sự phát triển của kinh tế tư bản chủ nghĩa và đưa chủ nghĩa tư bản vào một giai đoạn phát triển mới.

  Các cuộc cách mạng tư sản có hai nhiệm vụ cơ bản: nhiệm vụ dân tộc và nhiệm vụ dân chủ.

  - Nhiệm vụ dân tộc của cách mạng tư sản là loại bỏ tình trạng cai trị của phong kiến và tạo ra một thị trường dân tộc thống nhất (giải phóng dân tộc).

  - Nhiệm vụ dân chủ của cách mạng tư sản là loại bỏ chế độ phong kiến tập trung quyền lực và thiết lập một nền dân chủ tư sản.

  b, Giai cấp lãnh đạo và động lực tư sản


  Câu hỏi: Phân tích giai cấp lãnh đạo động lực của các cuộc cách mạng tư sản.

  Trả lời:

  Giai cấp lãnh đạo của các cuộc cách mạng tư sản bao gồm các tầng lớp tư sản và đồng minh của họ (như chủ nô, quý tộc phong kiến tư sản hoá, v.v.).

  Động lực của các cuộc cách mạng tư sản đến từ sự kết hợp giữa giai cấp lãnh đạo và quần chúng nhân dân. Khi quần chúng nhân dân tham gia đông đảo và liên tục, thì sự thành công của cách mạng càng được đẩy mạnh hơn. Điều này được minh chứng rõ ràng trong cuộc cách mạng tư sản ở Pháp vào cuối thế kỷ XVIII, nơi sự tham gia của quần chúng nhân dân đóng vai trò tiêu biểu trong việc đẩy lùi chế độ phong kiến và thiết lập chế độ dân chủ tư sản.

  3. Kết quả và ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản


  Câu hỏi 1: Trình bày kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản.

  Trả lời: 

  Các cuộc cách mạng tư sản đã giúp lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế hoặc giành độc lập cho các dân tộc, từ đó tạo ra cơ hội cho chủ nghĩa tư bản phát triển.


  Câu hỏi 2: Lựa chọn một cuộc cách mạng tư sản mà em đã học, nêu kết quả, ý nghĩa của cuộc cách mạng đó.

  Trả lời: Cuộc cách mạng tư sản đã để lại những kết quả, ý nghĩa lớn lao trong lịch sử các quốc gia. Dưới đây là một số ví dụ:

  - Cuộc cách mạng tư sản ở Anh đã mở ra một kỷ nguyên mới cho sự phát triển của nền kinh tế thế giới, với sự tiến bộ của công nghệ, tăng trưởng kinh tế và sự mở rộng của thị trường. Tuy nhiên, cách mạng này cũng tạo ra nhiều vấn đề xã hội, như sự bất công và nghèo đói của các tầng lớp lao động.

  - Cuộc cách mạng tư sản ở Pháp đã góp phần loại bỏ chế độ phong kiến và thiết lập một chế độ dân chủ tư sản. Cách mạng này đã tạo ra nhiều thay đổi quan trọng trong lịch sử nhân loại, như sự khai hoang của đất đai, việc thiết lập các quyền lợi cơ bản cho công dân, và tạo ra một mô hình cho các cuộc cách mạng dân chủ tiếp theo trên toàn cầu.

  - Cuộc cách mạng tư sản ở 13 thuộc địa Anh đã giúp các nước này giành độc lập và đưa vào hoạt động các nền kinh tế tư bản mới. Tuy nhiên, cách mạng này cũng đã để lại nhiều hậu quả tiêu cực, như sự tàn phá của các nền kinh tế địa phương và áp bức của các quốc gia phương Tây.

  4. Luyện tập - Vận dụng


  Câu 1. Lập bảng tóm tắt những nét chính về mục tiêu, nhiệm vụ, giai cấp lãnh đạo, động lực cách mạng, kết quả, ý nghĩa của các cuộc cách mạng tư sản. 

  Trả lời:

   

  Các cuộc cách mạng tư sản

  Mục tiêu

  Dựa trên cách mạng tư sản để xóa bỏ các rào cản kìm hãm sự phát triển của kinh tế TBCN, từ đó mở đường cho CNTB phát triển hơn.

  Nhiệm vụ

  Gồm 2 nhiệm vụ dân tộc và dân chủ, trong đó:

  - Dân tộc: Xóa bỏ phong kiến, hình thành giải phóng dân tộc
  - Dân chủ: Xóa bỏ chế độ phong kiến, xác lập dân chủ tư sản

  Giai cấp lãnh đạo

  Giai cấp lãnh đạo là  giai cấp tư sản và đồng minh của họ gồm chủ nô, quý tộc phong kiến tư sản hoá

  Động lực cách mạng

  Động lựa cách mạng là quần chúng tham gia đông đảo, liên tục giúp cách mạng trở nên triệt để, tiêu biểu như cách mạng Pháp.

  Kết quả và ý nghĩa

  Kết quả lật đổ được nền quân chủ chuyên chế, giành độc lập dân tộc từ đó mở đường cho CNTB phát triển. Lật đổ nền quân chủ chuyên chế hoặc giành độc lập dân tộc, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

  Câu 2. Vì sao trong các cuộc cách mạng tư sản, Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVII được coi là “đại cách mạng”?. 

  >>> Xem trả lời


  Câu 3. Đóng vai một người nông dân Pháp cuối thế kỉ XVIII, hãy nêu các lí do khiến em tham gia cuộc cách mạng dưới sự lãnh đạo của giai cấp tư sản.

  >>> Xem trả lời: 


  Câu 4. Sưu tầm tư liệu từ sách, báo, internet về một cuộc cách mạng tư sản mà em ấn tượng nhất và việt một đoạn văn ngắn (khoảng 200 chữ) giới thiệu về cuộc cách mạng tư sản đó.

  Trả lời:

  Cuộc cách mạng Mỹ được biết đến là một trong những cuộc chiến tranh giành độc lập vĩ đại nhất. Cuộc cách mạng này đã có sự tham gia của 13 thuộc địa Bắc Mỹ để chống lại đế quốc Anh. Với hơn tám năm từ năm 1775 đến năm 1783, cuộc cách mạng này bắt nguồn từ một cuộc giao tranh nhỏ của quân đội Anh và nhân dân thuộc địa vào 19/4 năm 1775. Kết quả là nhân dân nơi đây đã thắng lợi phải buộc Anh phải ký hiệp định Paris 1783 để trả lại độc lập cho 13 thuộc địa. 

  Cuộc đấu tranh này đã mang đến độc lập cho 13 thuộc địa, có ý nghĩa to lớn, giúp giải phóng Bắc Mỹ khỏi sự kiểm soát của chính quyền Anh, từ đó thầy thành lập quốc gia tư sản, tạo điều kiện thuận lợi để cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Không chỉ vậy cuộc đấu tranh này còn ảnh hưởng đến phong trào giành độc lập ở nhiều các nước khác ở cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 20 từ đó thúc đẩy cách mạng chống phong kiến ở Châu Âu và phong chào đấu tranh giải phóng dân tộc ở nhiều quốc gia khác

  -------------------------------------

  Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Bài 1 trang 6,7,...12 Một số vấn đề chung về cách mạng tư sản trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!

  ADVERTISEMENT