logo

Khung nhìn thiết kế bảng gồm mấy phần? Từng phần hiển thị những gì?

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 132 (Khung nhìn thiết kế bảng gồm mấy phần? Từng phần hiển thị những gì?) Bài 1: Làm quen với Microsoft Access SGK Tin 11 Cánh Diều.

Câu hỏi: Khung nhìn thiết kế bảng gồm mấy phần? Từng phần hiển thị những gì?

Khung nhìn thiết kế bảng

Trả lời ngắn gọn: 

Khung nhìn thiết kế bảng trong Access bao gồm ba phần chính: cửa sổ danh sách trường, bảng thiết kế và thanh công cụ. Cửa sổ danh sách trường hiển thị tất cả các trường trong bảng, bảng thiết kế cho phép người dùng thêm, sửa hoặc xóa các trường và thanh công cụ cung cấp các tùy chọn để thêm các trường mới, sắp xếp và định dạng các trường.

Trả lời chi tiết:

Khung nhìn thiết kế bảng trong Access gồm 3 phần chính là:

- Phần trên: Hiển thị tên bảng đang thiết kế, cùng với các nút thực hiện các tác vụ liên quan đến thiết kế bảng như lưu, đóng, kiểm tra lỗi, thêm trường, sửa trường, xóa trường, đặt khóa chính cùng như hiển thị các trường của bảng và các thuộc tính của từng trường như tên trường, kiểu dữ liệu, chiều dài, hạn chế, khóa,...

- Phần dưới: Hiển thị danh sách các chỉ mục của bảng, bao gồm chỉ mục duy nhất và chỉ mục phụ. Các chỉ mục này được sử dụng để tăng tốc độ truy vấn dữ liệu từ bảng.

>>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Cánh diều

icon-date
Xuất bản : 01/03/2023 - Cập nhật : 31/07/2023