logo
ADVERTISEMENT

Khi cập nhật một bảng có khoá ngoài, dữ liệu của trường khoá ngoài phải là dữ liệu tham chiếu được đến một trường khoá chính

Trả lời câu hỏi SGK Tin 11 Kết nối tri thức trang 105: Khi cập nhật một bảng có khoá ngoài, dữ liệu của trường khoá ngoài phải là dữ liệu tham chiếu được đến một trường khoá chính của một bảng tham chiếu. HeidiSQL hỗ trợ kiểm soát điều này như thế nào? (Bài 22: Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu)

Câu hỏi: Khi cập nhật một bảng có khoá ngoài, dữ liệu của trường khoá ngoài phải là dữ liệu tham chiếu được đến một trường khoá chính của một bảng tham chiếu. HeidiSQL hỗ trợ kiểm soát điều này như thế nào?

HeidiSQL

Trả lời ngắn gọn: 

HeidiSQL kiểm soát việc cập nhật dữ liệu của trường khoá ngoài bằng cách đảm bảo rằng giá trị của trường khoá ngoài phải là giá trị tham chiếu đến một trường khoá chính của bảng tham chiếu, từ đó giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong các bảng có khoá ngoài.

Trả lời chi tiết:

HeidiSQL hỗ trợ kiểm soát việc cập nhật dữ liệu của trường khoá ngoài bằng cách đảm bảo rằng giá trị của trường khoá ngoài phải là giá trị tham chiếu đến một trường khoá chính của bảng tham chiếu. Khi người dùng cập nhật dữ liệu trong bảng chứa khoá ngoài, HeidiSQL sẽ kiểm tra giá trị của trường khoá ngoài để đảm bảo rằng nó phải là giá trị tham chiếu đến một trường khoá chính của bảng tham chiếu. Nếu giá trị này không hợp lệ, HeidiSQL sẽ thông báo lỗi và không cho phép bạn thực hiện thao tác cập nhật. Điều này giúp đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu trong các bảng có khoá ngoài và tránh việc cập nhật dữ liệu không đúng hoặc gây ra sự cố.

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT