logo

Khẩu hiệu nào được nêu ra trong cao trào kháng Nhật cứu nước?

Câu hỏi :

Khẩu hiệu nào được nêu ra trong cao trào kháng Nhật cứu nước?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:
Khẩu hiệu Đánh đuổi phát xít Nhật trong cao trào kháng Nhật cứu nước
Đồng chí Võ Nguyên Giáp chỉ huy đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân trực tiếp tham gia chiến đấu bên cạnh các cơ sở, lực lượng dân quân ở các địa phương

Ngày 9/3/1945, ngay khi Nhật đảo chính Pháp, Đảng ta đã tổ chức họp Hội nghị mở rộng. Từ đây, hội nghị đã ra chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” và xác định kẻ thù chính, cụ thể, trước mắt là phát xít Nhật. Khẩu hiệu: “Đánh đuổi Pháp - Nhật” được thay bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật”. Đảng phát động cao trào kháng Nhật cứu nước làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

icon-date
Xuất bản : 23/01/2023 - Cập nhật : 23/01/2023