logo

Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí đánh giá kế hoạch và tài liệu dạy học?

6582 điểm

QueNgocHai

Toán học

Lớp 1-2-3

10đ

01:10:30 09-Oct-2021
Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí đánh giá kế hoạch và tài liệu dạy học?
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (2)

Thùy Trang

03:12:58 01-Dec-2021

C. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung , kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Đặng Ngọc Anh

01:10:49 09-Oct-2021

Tiêu chí nào sau đây là một trong những tiêu chí đánh giá kế hoạch và tài liệu dạy học? C. Mức độ rõ ràng của mục tiêu, nội dung , kĩ thuật tổ chức và sản phẩm cần đạt được của mỗi nhiệm vụ học tập

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm