logo

Nhận định nào không đúng với ngành dịch vụ của Hoa Kỳ hiện nay? A. Dịch vụ là sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kì.

60 điểm

NguyenChiHieu

Địa lý

Lớp 11

50đ

01:12:53 04-Dec-2021
Nhận định nào không đúng với ngành dịch vụ của Hoa Kỳ hiện nay?
A. Dịch vụ là sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kì.
B. Chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu GDP.
C. Hoạt động dịch vụ chủ yếu là du lịch.
D. Hoạt động dịch vụ rất đa dạng.
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

NguyenHieu

01:12:42 04-Dec-2021

Đáp án cần chọn là: C - Ngành dịch vụ Hoa Kì chiếm tỉ trọng cao 79.4% GDP (năm 2004) => dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất và là sức mạnh của nền kinh tế Hoa Kì => nhận xét A, B đúng. - Dịch vụ phát triển đa dạng: gồm ngoại thương, giao thông vận tải, tài chính ngân hàng, du lịch, thông tin liên lạc, du lịch => Nhận xét C không đúng, nhận xét D đúng.

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Câu hỏi hay nhất cùng chủ đề

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm