logo

Đặc trưng nào sau đây không phải đặc trưng của bài học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học

6582 điểm

QueNgocHai

Toán học

Lớp 1-2-3

10đ

02:10:43 09-Oct-2021
Đặc trưng nào sau đây không phải đặc trưng của bài học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học
Trả lời
Tổng hợp câu trả lời (1)

Đặng Ngọc Anh

02:10:04 09-Oct-2021

Đặc trưng nào sau đây không phải đặc trưng của bài học theo định hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học C. Tăng cường sử dụng phương pháp hỏi đáp

Hãy giúp mọi người biết câu trả lời này thế nào?

Thành viên cao điểm nhất

    Xem thêm

    Thành viên điểm cao nhất tháng 1

    Xem thêm