logo

Hãy cho biết cách viết phép gán bằng mã giả; dấu bằng "=" có ý nghĩa gì trong mã giả?

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 106 (Hãy cho biết cách viết phép gán bằng mã giả; dấu bằng "=" có ý nghĩa gì trong mã giả?) Bài 4: Làm mịn dần từng bước từ thuật toán đến chương trình máy tính SGK Tin 11 Cánh Diều.

Câu hỏi: Hãy cho biết cách viết phép gán bằng mã giả; dấu bằng "=" có ý nghĩa gì trong mã giả?

phép gán bằng mã giả

Trả lời ngắn gọn: 

Phép gán được sử dụng để gán giá trị cho một biến trong lập trình. Trong mã giả, phép gán được viết bằng dấu bằng "=", với biến ở bên trái dấu bằng và giá trị muốn gán ở bên phải. Dấu bằng "=" trong mã giả chỉ thực hiện phép gán giá trị cho biến, không phải là một mệnh đề so sánh.

Trả lời chi tiết:

Trong lập trình, phép gán được sử dụng để gán giá trị cho một biến. Trong mã giả, cách viết phép gán bằng dấu bằng "=" như sau:

biến = giá_trị

Trong đó, "biến" là tên của biến muốn gán giá trị, và "giá_trị" là giá trị muốn gán cho biến đó. Dấu bằng "=" được sử dụng để chỉ ra phép gán giá trị.

Ngoài ra, dấu bằng "=" trong mã giả cũng có ý nghĩa tương tự như trong toán học, nghĩa là nó biểu thị một mệnh đề so sánh bằng nhau. Ví dụ, mệnh đề "a = b" sẽ trả về giá trị đúng nếu giá trị của biến a bằng giá trị của biến b, và trả về giá trị sai nếu ngược lại. Tuy nhiên, khi sử dụng dấu bằng "=" để thực hiện phép gán, nó không phải là một mệnh đề so sánh mà chỉ thực hiện phép gán giá trị cho biến.

icon-date
Xuất bản : 26/02/2023 - Cập nhật : 10/04/2023