logo
ADVERTISEMENT

Hãy cho biết cách viết các dấu phép toán số học, phép so sánh bằng mã giả

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 106 (Hãy cho biết cách viết các dấu phép toán số học, phép so sánh bằng mã giả) Bài 4: Làm mịn dần từng bước từ thuật toán đến chương trình máy tính SGK Tin 11 Cánh Diều.

Câu hỏi: Hãy cho biết cách viết các dấu phép toán số học, phép so sánh bằng mã giả

phép toán số học, phép so sánh bằng mã giả

Trả lời ngắn gọn: 

Cách viết các dấu phép toán số học, phép so sánh bằng mã giả như sau: 

+ Phép cộng: a + b

+ Phép trừ: a - b

+ Phép nhân: a * b

+ Phép chia: a / b

+ So sánh bằng: a == b

+ So sánh lớn hơn: a > b

+ So sánh nhỏ hơn: a < b

Trả lời chi tiết:

Các dấu phép toán số học và phép so sánh có thể được viết bằng mã giả như sau:

- Các phép toán số học cơ bản:

+ Phép cộng: a + b

+ Phép trừ: a - b

+ Phép nhân: a * b

+ Phép chia: a / b

+ Phép lấy phần dư: a % b

+ Phép lũy thừa: a ** b (a mũ b)

- Các phép toán số học khác:

+ Phép căn bậc hai của số a: sqrt(a)

+ Phép làm tròn số a đến n chữ số thập phân: round(a, n)

- Phép so sánh:

+ So sánh bằng: a == b

+ So sánh khác: a != b

+ So sánh lớn hơn: a > b

+ So sánh nhỏ hơn: a < b

+ So sánh lớn hơn hoặc bằng: a >= b

+ So sánh nhỏ hơn hoặc bằng: a <= b

ADVERTISEMENT