logo
ADVERTISEMENT

Bài 1 trang 73 Địa Lí 8


Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

Bài 1 trang 73 Địa Lí 8:

Quan sát hình 20.1, ghi vào vở:

a. Tên các châu lục, các đại dương theo thứ tự: I, II,..., X.

b. Tên các đảo lớn theo thứ tự: 1, 2,..., 11.

c. Tên các sông, hò lướn theo thứ tự: a, b,...v.

Lời giải:

a. Tên các châu lục và đại dương:

I: Lục đại Bắc Mĩ

VI: Châu Đại Dương

II: Lục địa Nam Mĩ

VII: Bắc Băng Dương

III: Châu Âu

VIII: Đại Tây Dương

IV: Châu Phi

IX: Ấn Độ Dương

V: Châu Á

X: Thái Bình Dương

b. Tên các đảo lớn:

1.     Gron- len

7. Hôn-su

2.     Ai-xơ-len

8. Ca-li-man-ta

3.     Anh, Ai-len

9. Xu-ma-tơ-ra

4.     Cu-ba

10. Nui Ghi-lê

5.     Xi-in

11. Nui Di-lân

6.     Ma-đa-ga-xca

 

 c. tên sông hồ:

a.      Sông Cô-lô-ra-đô

i. Sông

r. Sông Lê-na

b.     Hồ Nô lệ lớn

k. Sông Vôn-ga

u. Sông Hằng

c.      Sông Mit-xi-xi-pi

i. Sông Nin

s. Sông Hoàng Hà

d.     Ngũ hồ

m. Sông Ni-gie

t. Sông Trường Giang

e.      Sông Ô-ri-nô-cô

n. Sông Công-gô

x. Hồ Bai-kai

f.       Sông A-ma-dôn

o. Sông Dăm-be-di

 

g.     Sông Pa-ra-na

p. Sông Ô-bi

 

h.     En- bơ

q. Sông I-ê-nít-xây

 

Xem toàn bộ Giải Địa 8: Bài 20. Khí hậu và cảnh quan trên Trái Đất

ADVERTISEMENT