logo

Gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường có 10 alen. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

Câu hỏi :

Gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường có 10 alen. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng:

I. Quần thể có tối đa 55 kiểu gen.

II. Quần thể có tối đa 10 loại giao tử đực.

III. Quần thể có tối đa 10 kiểu gen thuần chủng.

IV. Quần thể có tối đa 45 kiểu gen dị hợp tử.

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

 Theo lí thuyết, cả 4 phát biểu trên đều đúng. 

(+) I. Quần thể có tối đa 55 kiểu gen

- Gen A có 10 alen → Số kiểu gen về gen 

Gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường có 10 alen. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng

(+) II. Quần thể có tối đa 10 loại giao tử đực

- Gen A có 10 alen nhưng mỗi giao tử đực chỉ có 1 alen về gen A.

(+) III. Quần thể có tối đa 10 kiểu gen thuần chủng.

- Gen A có 10 alen nhưng mỗi kiểu gen đồng hợp chỉ có 1 loại alen cho nên sẽ có 10 kiểu gen đồng hợp về gen A. Vậy, quần thể có tối đa 10 kiểu gen thuần chủng về gen A 

(+) IV. Quần thể có tối đa 45 kiểu gen dị hợp tử.

- Gen A có 10 alen. Kiểu gen dị hợp mang 2 alen trong số 10 alen. 

Gen A nằm trên nhiễm sắc thể thường có 10 alen. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng
icon-date
Xuất bản : 12/07/2023 - Cập nhật : 13/07/2023