logo
ADVERTISEMENT

Đô thị hóa là một quá trình

Đô thị hóa là sự mở rộng của đô thị, tính theo tỉ lệ phần trăm giữa số dân đô thị hay diện tích đô thị trên tổng số dân hay diện tích của một vùng hay khu vực. Nó cũng có thể tính theo tỉ lệ gia tăng của hai yếu tố đó theo thời gian. Đô thị hóa sẽ là một quá trình tích cực nếu gắn liền với công nghiệp hóa.


Đô thị hóa là một quá trình

A. Tích cực.

B. Tiêu cực.

C. Tích cực nếu gắn liền với công nghiệp hóa.

D. Tích cực nếu quy mô các đô thị không quá lớn.

Trả lời

Đáp án đúng: C. Tích cực nếu gắn liền với công nghiệp hóa.

Đô thị hóa là một quá trình tích cực nếu gắn liền với công nghiệp hóa.


Giải thích của giáo viên Top lời giải về lý do chọn đáp án C

Đô thị hóa là sự mở rộng của đô thị, tính theo tỉ lệ phần trăm giữa số dân đô thị hay diện tích đô thị trên tổng số dân hay diện tích của một vùng hay khu vực. Nó cũng có thể tính theo tỉ lệ gia tăng của hai yếu tố đó theo thời gian. Nếu tính theo cách đầu thì nó còn được gọi là mức độ đô thị hóa; còn theo cách thứ hai, nó có tên là tốc độ đô thị hóa.

Đô thị hóa là quá trình phát triển rộng rãi lối sống thị thành thể hiện qua các mặt dân số, mật độ dân số, chất lượng cuộc sống...

Đô thị hóa là một quá trình

Đô thị hóa phát triển gắn liền với công nghiệp hóa sẽ có nhiều tác động tích cực. Đô thị hóa vai trò:

+ Thu hút dân cư lao động tập trung tại các thành phố, đô thị lớn (đặc biệt lao động có chuyên môn)

+ Các công trình cơ sở hạ tầng kĩ thuật được đầu tư hoàn thiện, hiện đại.

=> Thu hút đầu tư, thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, thành phần kinh tế và lãnh thổ -> đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

Đô thị hóa phát triển không gắn liền với công nghiệp hóa (đô thị hóa tự phát) sẽ gây ra nhiều tác động tiêu cực như: vùng nông thôn sẽ mất đi một phần nhân lực (đất không ai sản xuất); thành phố diễn ra tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm, nghèo nàn, ô nhiễm môi trường

ADVERTISEMENT