logo
ADVERTISEMENT

Để khởi tạo a là một danh sách rỗng ta viết

Câu hỏi :

Để khởi tạo danh sách a là một danh sách rỗng ta viết

ĐÁP ÁN ĐÚNG: B
Giải thích:

- Khởi tạo danh sách dữ liệu là gì?

Khởi tạo danh sách dữ liệu là một (list) trong Python và cho phép truy cập tới mỗi phần tử của dãy theo vị trí (chỉ số) của phần tử đó.

- Có bao nhiêu cách khởi tạo danh sách?

Có rất nhiều cách để khởi tạo danh sách, trong đó, ba cách phổ biến nhất trong số các cách đó là: 

- Dùng phép gán, ví dụ ds = [1, 1, 2, 3, 5, 8]

- Dùng câu lệnh lặp for gán giá trị trong khoảng cho trước, ví dụ:

                                       ds = [i for i in range(6) ]

                        Kết quả ds = [0, 1, 2, 3, 4, 5]

- Khởi tạo danh sách số nguyên hay thực

Để khởi tạo danh sách a là một danh sách rỗng ta viết

* Lưu ý: Trường hợp khởi tạo danh sách nhưng không có giá trị, dữ liệu sẽ là một danh sách rỗng

Ví dụ: a=[] (a là một danh sách rỗng) 

ADVERTISEMENT