logo
ADVERTISEMENT

Đâu là trụ cột về an toàn giao thông đường bộ được nêu trong Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045?

Đâu là trụ cột về an toàn giao thông đường bộ được nêu trong Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 là câu hỏi trong cuộc thi Chung tay vì an toàn giao thông - Tuần 4.

Câu 1: Đâu là trụ cột về an toàn giao thông đường bộ được nêu trong Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045?

Phương án 1: Quản lý Nhà nước, Kết cấu hạ tầng.

Phương án 2: Phương tiện giao thông, Người tham gia giao thông.

Phương án 3: Ứng phó sau tai nạn giao thông.

Phương án 4: Tất cả các nội dung trên.

Đáp án đúng là PA 4.

Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, 4 trụ cột về ATGT gồm có:

- Quản lý Nhà nước, Kết cấu hạ tầng.

- Phương tiện giao thông, Người tham gia giao thông.

- Ứng phó sau tai nạn giao thông.

Xem thêm: Đáp án Chung tay vì an toàn giao thông - Tuần 4

ADVERTISEMENT