logo
ADVERTISEMENT

Có thể duyệt các phần tử của mảng theo chiều ngược lại, từ cuối về đầu được không?

Cùng Toploigiai Trả lời câu hỏi trang 82 (Có thể duyệt các phần tử của mảng theo chiều ngược lại, từ cuối về đầu được không?) Bài 17: Dữ liệu mảng một chiều và hai chiều SGK Tin 11 Kết nối tri thức.

Câu hỏi: Có thể duyệt các phần tử của mảng theo chiều ngược lại, từ cuối về đầu được không?

duyệt các phần tử của mảng

Trả lời ngắn gọn: 

Có thể duyệt các phần tử của mảng theo chiều ngược lại từ cuối về đầu bằng cách sử dụng các vòng lặp hoặc hàm đệ quy để duyệt các phần tử của mảng từ vị trí cuối cùng về đầu. 

Trả lời chi tiết:

Có thể duyệt các phần tử của mảng theo chiều ngược lại từ cuối về đầu bằng cách sử dụng các vòng lặp hoặc hàm đệ quy để duyệt các phần tử của mảng từ vị trí cuối cùng về đầu.

Ví dụ, trong ngôn ngữ lập trình C, chúng ta có thể sử dụng vòng lặp for để duyệt các phần tử của mảng theo chiều ngược lại từ vị trí cuối cùng đến đầu mảng bằng cách khởi tạo biến đếm i bằng độ dài của mảng trừ đi 1 và sử dụng điều kiện i >= 0 để kiểm tra xem vị trí hiện tại có nằm trong mảng hay không, sau đó giảm giá trị của i sau mỗi lần lặp.

Trong Python chúng ta có thể sử dụng hàm reverse() để đảo ngược thứ tự các phần tử trong mảng, sử dụng vòng lặp for kết hợp với chỉ số đếm để duyệt từ vị trí cuối cùng đến đầu mảng hoặc sử dụng hàm reversed() để tạo một danh sách mới với các phần tử đã được đảo ngược.

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT