logo
ADVERTISEMENT

Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x) = x2 (x + 2) (x - 3). Điểm cực đại của hàm số g(x) = f(x2 - 2x) là

Câu hỏi :

Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x) = x2(x + 2)(x - 3). Điểm cực đại của hàm số g(x) = f(x2 - 2x) là: 

ĐÁP ÁN ĐÚNG: C
Giải thích:
Cho hàm số f(x) có đạo hàm f'(x) = x2 (x + 2) (x - 3). Điểm cực đại của hàm số g(x) = f(x2 - 2x) là
ADVERTISEMENT