logo
ADVERTISEMENT

Cho các bước sau: 1. Mở dải lệnh Home, 2. Chọn ô tính chứa kết quả

Câu hỏi :

Cho các bước sau:

1. Mở dải lệnh Home

2. Chọn ô tính chứa kết quả

3. Chọn hàm và chọn khối ô tính

4. Nháy chuột vào mũi tên bên phải nút lệnh 

Cho các bước sau:</b>

 trong nhóm lệnh Editing

5. Gõ Enter

Sắp xếp sao cho đúng các bước nhập hàm vào ô tính?

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:
Các bước nhập hàm vào ô tính gổm 5 bước

Các bước nhập hàm vào ô tính: Chọn ô tính chứa kết quả → Mở dải lệnh Home → Nháy chuột vào mũi tên bên phải nút lệnh →  chọn hàm và chọn khối ô tính  → Gõ Enter.

ADVERTISEMENT