logo
ADVERTISEMENT

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới do giai cấp, tầng lớp nào lãnh đạo

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới nổ ra nhằm xoá bỏ chế độ phong kiến, thiết lập nền thống trị mới, mở động cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới do giai cấp, tầng lớp nào lãnh đạo? Toploigiai sẽ giúp bạn có đáp án chi tiết nhất trong bài viết này.


Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới do giai cấp, tầng lớp nào lãnh đạo

A. Giai cấp tư sản

B. Giai cấp công nhân 

C. Tầng lớp trí thức

D. Giai cấp nông dân

Trả lời

Đáp án đúng là: B. Giai cấp công nhân 

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới do giai cấp công nhân lãnh đạo

Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới do giai cấp, tầng lớp nào lãnh đạo

Giái thích của Toploigiai vì sao chọn đáp án B

Cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới đã mở đường cho sự phát triển của chủ nghĩa tư bản, đồng thời lật đổ chế độ phong kiến. Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới do giai cấp công nhân lãnh đạo liên minh cùng giai cấp tư sản, trong đó giai cấp công nhân là lực lượng nòng cốt. Tuy nhiên cuộc cách mạng này vẫn chưa giải quyết triệt để được vấn đề cơ bản là xoá bỏ chế độ bóc lột loài người mà chỉ chuyển từ bóc lột phong kiến sang bóc lột tư bản chủ nghĩa. Chính bởi vậy hoàn cảnh này đòi hỏi những cuộc cách mạng mới, xoá bỏ hoàn toàn chế độ bóc lột loài người.

ADVERTISEMENT