logo
ADVERTISEMENT

Các em đã biết, khoá ngoài có tác dụng liên kết dữ liệu giữa các bảng. Khi tạo bảng có khoá ngoài, việc thiết lập khoá ngoài được thực hiện như thế nào?

Trả lời câu hỏi SGK Tin 11 Kết nối tri thức trang 95: Các em đã biết, khoá ngoài có tác dụng liên kết dữ liệu giữa các bảng. Khi tạo bảng có khoá ngoài, việc thiết lập khoá ngoài được thực hiện như thế nào? (Bài 20: Thực hành tạo lập các bảng có khóa ngoài)

Câu hỏi: Các em đã biết, khoá ngoài có tác dụng liên kết dữ liệu giữa các bảng. Khi tạo bảng có khoá ngoài, việc thiết lập khoá ngoài được thực hiện như thế nào?

khoá ngoài trong Python

Trả lời ngắn gọn: 

Việc thiết lập khoá ngoài khi tạo bảng bao gồm xác định bảng chính, khoá ngoài, thiết lập ràng buộc và xác định thao tác khi cập nhật hoặc xoá dữ liệu. Khoá ngoài giúp liên kết các bảng với nhau để truy vấn dữ liệu dễ dàng và hiệu quả hơn.

Trả lời chi tiết:

Khi tạo bảng có khoá ngoài, việc thiết lập khoá ngoài được thực hiện như sau:

- Xác định bảng chính (primary key): Bảng chính là bảng có khoá chính (primary key) sẽ được sử dụng để liên kết với khoá ngoài của bảng khác.

- Xác định khoá ngoài (foreign key): Khoá ngoài là khoá chính (primary key) của bảng chính được sử dụng để liên kết với bảng khác.

- Thiết lập ràng buộc (constraint): Sử dụng câu lệnh ALTER TABLE để thêm ràng buộc vào bảng có khoá ngoài, đảm bảo rằng giá trị của khoá ngoài phải tồn tại trong bảng chính.

- Xác định thao tác khi cập nhật hoặc xoá dữ liệu: Thiết lập thao tác khi cập nhật hoặc xoá dữ liệu trong bảng chính, ví dụ như cho phép cập nhật hoặc xoá dữ liệu trong bảng có khoá ngoài hoặc từ chối thao tác này.

Khi thiết lập khoá ngoài thì các bảng sẽ được liên kết với nhau giúp cho việc truy vấn dữ liệu trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

>> Xem toàn bộ: Soạn Tin 11 Kết nối tri thức

ADVERTISEMENT