logo
ADVERTISEMENT

3 chức năng cơ bản của Quân đội nhân dân Việt Nam gồm?

Câu hỏi :

3 chức năng cơ bản của Quân đội nhân dân Việt Nam gồm:

ĐÁP ÁN ĐÚNG: D
Giải thích:

Nhiệm vụ của quân đội ta hiện nay là phải luôn luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trước tình hình nhiệm vụ mới của cách mạng và của quân đội, ngoài nhiệm vụ chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu, quân đội phải tham gia vào nhiệm vụ xây dựng đất nước, sản xuất ra của cải vật chất và tiến hành công tác huấn luyện.

Đây là vấn đề khác về chất so với quân đội của giai cấp bóc lột. Quân đội ta có ba chức năng: là đội quân chiến đấu, là đội quân công tác, là đội quân sản xuất. Ba chức năng đó phản ánh cả mặt đối nội, đối ngòại của quân đội.

ADVERTISEMENT